Privacyverklaring VvE Beheer Legemaate

VvE Beheer Legemaate, gevestigd aan Badhuisstraat 181 4382 AM Vlissingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Vvebeheerlegemaate.nl – Badhuisstraat 181 4382 AM Vlissingen 0118-412 129

J.C. Matthijsse is de Functionaris Gegevensbescherming van VvE Beheer Legemaate. Hij is te bereiken via info@vvebeheerlegemaate.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

VvE Beheer Legemaate verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

VvE Beheer Legemaate verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Ras (alleen op basis van het kopie ID-bewijs indien verstrekt)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vvebeheerlegemaate.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VvE Beheer Legemaate verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

 • Het bijhouden van een register van eigenaars op grond van de akte van splitsing en het reglement ex artikel 5:112 BW met als doel het besturen en beheren van de VvE in de breedste zin van het woord in het belang van (en met toestemming van) de (gezamenlijke) eigenaars.
 • Financiële administratie
 • Innen van (voorschot)bijdragen
 • Informatieverstrekking
 • Vergaderingen
 • Verzekeringen
 • Gebruik, beheer en onderhoud van het gebouw/appartementsrecht
 • Vervreemding van het gebouw/appartementsrecht

Geautomatiseerde besluitvorming

VvE Beheer Legemaate neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VvE Beheer Legemaate) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VvE Beheer Legemaate bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In verband met geldende wetgeving ten aanzien van de bewaarplicht dienen wij echter wel rekening te houden met een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

VvE Beheer Legemaate verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VvE Beheer Legemaate blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VvE Beheer Legemaate gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor zover de akte van splitsing en het reglement ex artikel 5:112 BW niet anders bepalen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VvE Beheer Legemaate en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vvebeheerlegemaate.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. VvE Beheer Legemaate wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VvE Beheer Legemaate neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vvebeheerlegemaate.nl.

Geheimhoudingsplicht

VvE Beheer Legemaate houdt verkregen persoonsgegevens geheim en verplicht de medewerkers en eventuele sub-verwerkers ook tot geheimhouding. Medewerkers houden daarbij bovendien de regels in acht die gelden op basis van eventuele beroeps- en gedragsregels.